Trang thông tin điện tử
Phường Long Toàn

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Toàn

triển khai Quyết định số 5828/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa về triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

08/11/2023 - 14:51

Thực hiện công văn số 10938/UBND-VP ngày 24/10/2023 của UBND thành phố về triển khai Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023 UBND phường có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao cán bộ, công chức thuộc UBND phường triển khai Quyết định số 5828/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa về triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo.

2. Giao Công chức văn phòng thống kê theo dõi, tổng hợp kết quả, tham mưu UBND phường tổng hợp báo cáo UBND thành phố Bà Rịa theo quy định. Đề nghị Cán bộ, Công chức có liên quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường quan tâm thực hiện theo nội dung văn bản này. (Đính kèm Quyết định số 5828/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa được gửi kèm văn bản này trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử idesk)


Đánh giá: